alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot Användarmanual (2023)

Innehåll Dölj

1Alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot

2 Säkerhetsföreskrifter

3 Konfiguration av webbgränssnittet

4Anslutning

5Användning

6 Meddelande

7 Inställningar

8 Batteriladdning

9 Garanti

10FAQ

(Video) 4G Router Alcatel LINKZONE MW45V. Full review and speed test!

11Varning och försiktighetsåtgärder

12Dokument/resurser

13Relaterade inlägg

alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot Användarmanual (1)

Alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot

alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot Användarmanual (2)

Denna produkt uppfyller tillämpliga nationella SAR-gränser på 1,6 W/kg. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Radiovågor i den här användarhandboken. När du bär produkten eller använder den när du bär den på din kropp, använd antingen ett godkänt tillbehör såsom ett hölster eller på annat sätt håll ett avstånd på 10 mm från kroppen för att säkerställa överensstämmelse med kraven för RF-exponering.
Noteraatt produkten kan sända även om du inte surfar på Internet.

Säkerhetsåtgärder

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av din trådlösa enhet.

 • Slå inte på enheten när användningen av enheten är förbjuden eller när användningen av enheten kan orsaka störningar eller fara.
 • Följ reglerna eller föreskrifterna på sjukhus och vårdinrättningar. Stäng av din enhet nära medicinsk utrustning.
 • Stäng av enheten när du är ombord på ett flygplan. Enheten kan orsaka störningar på flygplanets styrsignaler.
 • Stäng av din enhet nära elektroniska enheter med hög precision. Enheten kan påverka dessa enheters prestanda.
 • Försök inte att plocka isär din enhet eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får utföra service på eller reparera enheten.
 • Placera inte din enhet eller dess tillbehör i behållare med starkt elektromagnetiskt fält.
 • Placera inte magnetiska lagringsmedia nära din enhet. Strålning från enheten kan radera informationen som lagras på dem.
 • Placera inte enheten på en plats med hög temperatur och använd den inte på en plats med brandfarlig gas, till exempel en bensinstation.
 • Håll din enhet och dess tillbehör borta från barn. Låt inte barn använda din enhet utan vägledning.
 • Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosion.
 • Observera lagar eller förordningar om användning av enheten. Respektera andras integritet och juridiska rättigheter när du använder din enhet.

Det rekommenderas att utrustningen endast används i miljöer där temperaturen är mellan 0°C och 45°C och luftfuktigheten är mellan 10% och 90%. Förvara utrustningen i en miljö där temperaturen är mellan -10°C och 60°C eller luftfuktighet mellan 10% och 90%.

LADDARE

Huvuddrivna laddare fungerar inom temperaturintervallet: 0°C till 40°C. Laddarna som är designade för din enhet uppfyller säkerhetsstandarden för teknikutrustning och användning av kontorsutrustning. På grund av olika tillämpliga elektriska specifikationer kanske en laddare som du köpt i en jurisdiktion inte fungerar i en annan jurisdiktion. De bör endast användas för detta ändamål.

Webbgränssnittskonfiguration

Logga in på konfigurationssidan

Öppna webbläsaren och ange den här adressenhttp://192.168.1.1.Ange lösenord och klicka på "Logga in". Standardinloggningslösenordet är admin.
För att förhindra obehörig åtkomst till hanteringssidan, ändra inloggningslösenordet.

1. Välj Inställningar > Inloggningsinställning > Ändra lösenord.
2. Ange det aktuella lösenordet.
3. Ange ett nytt lösenord och bekräfta det och spara.

Ikon beskrivning

Kategoriikon Display

 • Signalstyrka
 • Från ingen signal till utmärkt
 • Nätverksstatus Koppla från, Ansluten, Roaming
 • SMS Normal, Nytt meddelande, SMS-rutan full
 • Hem klicka för att gå tillbaka till startsidan
 • Batteri Batterinivå
 • Nätverkstyp
  • 3G: HSPA, HSUPA, UMTS
  • 3G+: HSPA+, DC-HSPA+
  • 4G: LTE
 • Anslutningsstatus Ansluten, Frånkopplad
 • Användning Användningsdata
 • Wi-Fi-status Wi-Fi är aktivt med anslutna enheter.

Förbindelse

Klicka på området "Anslutning" för att öppna menyn. Detta inkluderar anslutningsinformation, uppladdning/nedladdningsanvändning (under en ansluten varaktighet), nätverksteknik, batteristatus, antal anslutna enheter.

Anslutningsinformation

Slå på/av nyckel: Anslut/koppla från internet. Nätverksinformation: Visa operatörens namn. Om nätverket roaming, visas ikonen "R" till höger om operatörens namn, annars dold "R"-ikon.

Användningsinformation
En aktuell användningstid och data visas:
Total tidslängd för aktuell anslutning i TT:MM (t.ex.: 12h 02 min).
Total data för aktuell anslutning i MB eller GB.

Signal- och teknikinformation
Signalikon: Visar signalstyrkan. Ikonen är grå när det inte finns någon tjänst.
Nätverksteknik: 3G, 3G+, 4G i olika nätverk. Ikonen är tom i frånkopplad och ingen tjänststatus.

Batteriinformation
Låg effekt.
Olika batterinivåer.

Information om anslutna enheter
Denna komponent visar de anslutna enheterna till LinkZone.
Redigera enhetslista:Klicka på siffror för att se en detaljerad lista över anslutna enheter. Klicka för att redigera enhetens namn, för att spara ändringarna och något annat område för att avstå från ändringarna.
Redigera blocklista:Klicka på Blockera eller avblockera för att hantera enhetslistan, men USB-enheten kan inte blockeras.

Användande

Användningsfunktionen registrerar nätverkstrafiken, den aktuella anslutningens varaktighet och roamingstatus.

Användningsinformation
Hem:.
Lokal.nedladdning.+.uppladdning.användning,.nuvarande.volym/total.volym;.Rensa.all.data.när.startar en.ny.periodcykel.
Roaming:.Aktuell.Roaming.Data.och.Total.Roaming.Data.
Varaktighet:.Varaktighet.tid.för.varje.anslutning;.total.varaktighetstid.för.en.specificerad.anslutningsperiod.

(Video) Alcatel Linkzone Mobile Hotspot On The Go, Unboxing and Quick Review For metroPCS

Usage.setting
Klicka.över.höger.på.alternativmenyn.och.välj.Användningsinställning för att ställa in användningsdata.
Visning.trafikstatistik:.Trafikstatistik.ger.nätverksanslutningen.varaktighet.och.genererad.trafik.
Clearing.Traffic.Statistics:.Detta.avsnitt.beskriver.hur.du.rensar.den.registrerade.trafikstatistiken.
Månadsdataplan:.Du.kan.ställa in.den.månatliga.trafikstatistikfunktionen.och.visa.nätverkstrafiken för den aktuella månaden.

Rensa historik
Klicka.överst.höger.alternativ.menyn.och.välj.Rensa historik i ritningsmenyn.
När.faktureringsdagen.kommer.kommer.hela.användningsdatabasen.att.rensas.automatiskt.
Om. användande. eller. tid. överstiger. de. begränsning,. och. du. uppsättning. a. ny. användande. eller. tid. begränsning. planen,. den tidigare.databasen.kommer.att.rensas.automatiskt.
Om.användningen.eller.tiden.inte.har.överskridit.begränsningen.och.du.ställer.in.en.ny.användning.eller.tidsbegränsningsplan, kommer.databasen.inte. att.rensas.

Meddelande

Klicka på SMS-området.för att.gå till.meddelandegränssnittet..Följande.objekt.visas:
+Nytt.meddelande:.Skapa.nytt.SMS.
Utkast:.Spara.det.oskickade.SMS.

 • Ta bort.SMS.
 • Skicka.SMS.misslyckades.
 • Alternativ. Meny.
 • SMS-inställningar.
 • Ta bort alla meddelanden.

Läs/Svara/Vidarebefordra.SMS
Dubbelklicka.på.ett.meddelande.för.att.läsa.hela.meddelandet..Samtidigt.visas.en.SMS.box. för.Svara/Vidarebefordra.

inställningar

Klicka på Inställningar.för att.gå till.inställningsområdet..Följande.objekt.visas.
Wi-Fi.Inställningar:.Serviceuppsättningsidentifieraren.(SSID).är.ett.namn.som.identifierar.ett.trådlöst.lokalt.nätverk.(WLAN)..För att.säkra.WLAN-säkerheten.kan.du. .ändra.SSID.och.lösenord.
Wi-Fi-kanal:.Annorlunda. domäner. ha. annorlunda. kanaler. (Channel. 1~11. in. FCC. (USA/Latinamerika)/IC.(Kanada);.Channel.1~13.in.ETSI.(Europe);.Channel.1~13.in.MKK .(Japan)).
Max.antal.användare:.Ställ.in.det.maximala.antalet.Wi-Fi.användare..Standard.och.maximivärde.är.“15”.
Login.Settings:För att.förhindra.obehörig.åtkomst.till.hanteringssidan,.ändra.inloggningen. Lösenord.

• Inloggningslösenord.tecken:.4-16,.om.det.överstiger.16.tecken.kan.du.inte.gå vidare.
• Om.ett.ogiltigt.tecken.inmatas.visas.ett.felmeddelande.under.användarnamn.och.data.inte. sparat.

Profil.hantering:.Om.du.använder.LinkZone.för.första gången.måste.du.skapa.en.nätverksprofil.för.att.få.åtkomst.internet.När.du.ställt.in.standardprofilen. ,.LinkZone.åtkomst.internet.via.standardoperatörens.nätverk.

PIN.Code.Settings:.PIN.Management.tillhandahåller.PIN-säkerhetsinställningar.för.förhindra.obehöriga. användning.av.SIM-,.USIM- eller.UIM-kortet..Om.PIN-verifiering.är.aktiverad.måste.du.ange.PIN-koden endast när.LinkZone.är. .påslagen.

Notera:

 • Om.du.anger.fel.PIN.3.ggr.måste.du.matas.in.din.PUK-kod..Du.
 • kan.få.denna.nyckel.från.operatören.
 • PIN.kod:.4-8.siffror.

Anslutningsläge:.Automatisk.eller.Manuell.kan.väljas.
Nätverksläge:.Auto,.Endast.3G,.Endast.4G.lägen.i.neddragningslista.
Avancerade inställningarDHCP

•. Routerns.IP.adress:.Routerns.IP.adress.på.LAN..Standardinställningen.är."192.168.1.1".
•. Subnet.Mask:.Routers.interna.LAN.subnätmask..Standardinställningen.är."255.255.255.0".
•. Värdnamn:.Namn.på.webbserver.
•. DHCP.Server:.DHCP.Server.tilldelar.automatiskt.IP-adresser.till.enheter.på.nätverket..Standardinställningen.är.“Aktivera”.
•. DHCP.IP.Pool:.Ange.ett.intervall.av.IP-adresser.tillgängliga.att.åtkomst.
•. DHCP.Lease.Time:.Mängd.tid.som.en.Wi-Fi-aktiverad.enhet.kan.använda.sin.tilldelade.IP. adress.innan.det.behöver.förnyas.hyresavtalet.

MAC-filter:Du kan styra och hantera de klienter som har åtkomst till det trådlösa lokala nätverket (WLAN) för att.förbättra.säkerheten.för.WLAN.

Notera:Den.högsta.tillåtna.MAC-listan.är.10.
Handla om:Visa.din.enhetsgrundläggande.information.

 • Starta om:.Starta.om.enheten.
 • Återställ:.Återställ.enheten.till.de.ursprungliga.fabriksinställningarna.

Mer

WPS
WPS.läge:.PBC.(standard).eller.WPS.PIN:
Om.du.väljer.PBC.läge.visas.PBC.knappen.och.guidepåminnelsen.
Om.du.väljer.WPS.PIN,.WPS.PIN.mata.in.och.guide.påminnelse.visar..Input.WPS.PIN.klicka.på.Spara.för.slutför.inställningen.

Online.uppdatering
Enheten.kontrollerar.programvaruversionen.automatiskt..Om.en.ny.version.har.upptäckts,.a. Påminnelseikonen.visas.på.online.hemsidan..Hitta.ny.version:.xx,.och.klicka.“Uppdatera” för att.uppdatera.till.ny.version.

Hjälp
Klicka på Hjälp.för att.öppna.användarmanualen.

Batteriladdning

Väggladdare.laddning
När.enheten.stänger.av.tar.det.högst.3.timmar.att.laddas.fullständigt.

USB.kabelladdning
Ladda.enheten.genom.att.ansluta.den.till.en.PC.med.USB-kabeln.

När.enheten.stänger.av.tar.det.max. 4 timmar.att.laddas.fullständigt.

Garanti

Enheten är garanterad mot alla avvikelser från tekniska specifikationer under en period av tolv (12) månader från det datum som anges på din originalfaktura1.
Enligt villkoren i denna garanti måste du omedelbart informera din leverantör i händelse av ett överensstämmelsedefekt på denna enhet och visa upp ett köpbevis.
Säljaren eller reparationscentret kommer att besluta om den här enheten ska bytas ut eller repareras.
Reparerad eller utbytt denna enhet garanteras EN (1) månad om det inte finns lagstadgade bestämmelser om motsatsen.

Denna garanti gäller inte för skador eller defekter på denna enhet på grund av:

 1. Följer inte instruktionerna för användning eller installation.
 2. Inte överensstämmer med tekniska och säkerhetsstandarder som är tillämpliga i det geografiska område där denna enhet används.
 3. Felaktigt underhåll av energikällor och den övergripande elektriska installationen.
 4. Olyckor eller konsekvenser av stöld av fordonet som denna enhet transporteras i, vandalism, blixtnedslag, brand, fukt, infiltration av vätskor, dåligt väder.
 5. Att ansluta till eller integrera i denna enhet all utrustning som inte levereras eller inte rekommenderas av tillverkaren.
 6. All service, modifiering eller reparation utförd av personer som inte är auktoriserade av tillverkaren, säljaren eller det godkända underhållscentret.
 7. Användning av denna enhet för ett annat ändamål än det som den är avsedd för.
 8. Funktionsstörningar orsakade av externa orsaker (t.ex. radiostörningar från annan utrustning, spänningsfluktuationer).
 9. Felaktiga anslutningar till följd av otillfredsställande radiosändning eller orsakad av avsaknad av radiorelätäckning.

Garanti är också undantagen för denna enhet på vilken märkningar eller serienummer har tagits bort eller ändrats.

Denna enhet är också garanterad mot dolda defekter (defekter som är inneboende i design, tillverkning, etc.).

Det finns inga andra uttryckliga garantier än denna tryckta begränsade garanti, uttryckt eller underförstått, av något slag.

Tillverkaren ska under inga omständigheter hållas ansvarig för oförutsedda skador eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till handelsförlust, kommersiell förlust, i den utsträckning som dessa skador kan friskrivas enligt lag. Vissa länder/stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsning av varaktigheten av underförstådda garantier, så de föregående begränsningarna eller undantagen kanske inte gäller dig.

(Video) Alcatel, Link Zone, Mobile WIFI Router

FAQ

F: Vilken webbläsare stöder enheten?
S: Den stöder Windows IE 8 och senare, Google Chrome (Win, Mac), Firefox (Win, Mac), Opera (Win, Mac), Safari (Mac).
F: Vilket OS stöder enheten?
S: Den stöder Windows 7/8/10, Mac OS 10.6.X – 10.10.X.
F: Hur ansluter jag till enheten?
S: Öppna listan över trådlösa nätverksanslutningar och välj det relativa SSID.
Windows: Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning i aktivitetsfältet och välj Visa tillgängliga nätverk.
Mac: Dra ner listan från AirPort-ikonen. Välj SSID från rullgardinsmenyn.
iOS: Inställningar->Wi-Fi. Välj SSID från de tillgängliga nätverken.
Android: Inställningar->Trådlösa kontroller->Wi-Fi-inställningar. Välj SSID från de tillgängliga nätverken.
F: Vad gör jag om jag ser SSID men misslyckades med att ansluta?
S: 1. Kontrollera att lösenordet du angav är korrekt.
2. Kontrollera om WPS-säkerhet är aktiverat på din PC? Om så är fallet, kontrollera enheten för att se om den förväntar sig en WPS-åtgärd från din dator.
F: Vad gör jag om det inte finns någon tjänst?
S: De möjliga orsakerna är listade nedan:
1. Instabil lokal signal.
2. Hårdvaruproblem.
Du får:
1. Om du är inne i en byggnad eller nära en struktur som kan blockera signalen, ändra enhetens position eller plats. Försök till exempel att flytta enheten nära ett fönster.
2. Kontrollera hårdvaran eller använd en annan enhet och försök igen.
F: Vad gör jag om jag har glömt Wi-Fi-nyckeln?
S: Du kan trycka länge på både "Power" och "WPS" i 6 sekunder, alla lysdioder blinkar snabbt i blått 4 gånger och återställer sedan enheten till fabriksläge.
F: Varför visas inte SSID i listan över trådlösa nätverk?
S: Du kan kontrollera enheten med följande:

 • Kontrollera enhetens statusdisplay för felmeddelanden eller information.
 • Uppdatera nätverkslistan på din dator.
  Windows: Klicka på Uppdatera nätverkslista till vänster på skärmen för trådlös nätverksanslutning.

Om det inte fungerar kan du prova följande:
1. Öppna Nätverksanslutningar.
2. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och välj Egenskaper.
3. Klicka på fliken Trådlösa nätverk.
4. Ta bort alla oanvända trådlösa anslutningar från listan Preferred Networks och klicka på OK.
5. Starta om datorn.
Mac: Försök att starta om datorn

F: Vad gör jag om jag ser "PIN-lås" eller "PUK-lås"?
S: SIM-kortet är låst. Logga in på webbsidan och ange din PIN-kod eller PUK-koden du fick av operatören.
Notera:Om fel PIN-kod skrivs in 3 gånger måste du ange din PUK-kod. Om fel PUK-kod skrivs in 10 gånger kommer SIM-kortet att låsas permanent.

F: Hur ansluter/kopplar jag från till 4G/3G-nätverket?
S: Logga in i webbläsaren, gå till Anslutning och klicka på knappen "Anslut/Koppla från".

F: Hur ställer jag in en ny PIN-kod för mitt SIM-kort?
S: Logga in i webbläsaren och gå till Inställningar->PIN-kodhantering.

F: Var kan jag hitta information om Internetanslutning och Wi-Fi-konfiguration?
S: Logga in i webbläsaren och gå till Anslutning.

F: Hur kontrollerar jag volymen och tiden jag använde tidigare?
S: Logga in i webbläsaren, gå till Användning.

F: Hur söker man i nätverket manuellt?
S: Logga in i webbläsaren, gå till Inställningar->Nätverksläge, välj manual för nätverksval.

F: Hur kontrollerar jag min enhets modellnummer och firmwareversioner?
S: Logga in i webbläsaren, gå till Inställningar->Om.

F: Kan jag säkerhetskopiera och återställa mina konfigurationsinställningar?
S: Logga in i webbläsaren, gå till Inställningar->Om.

F: Hur ansluter jag till internet automatiskt när jag slår på enheten?
S: Logga in på webbläsaren och gå till Inställningar->Nätverksläge->AUTO.

F: Hur ändrar jag SSID?
S: Logga in i webbläsaren och gå till Inställningar->Wi-Fi-inställningar.

F: Hur ändrar jag inloggningslösenordet?
S: Logga in i webbläsaren och gå till Inställningar->Inloggningsinställningar.

F: Hur ändrar jag Wi-Fi-nyckeln?
S: Logga in i webbläsaren och gå till Inställningar->Wi-Fi-inställningar.

Varning och försiktighetsåtgärder

Elektronisk anordning
Stäng av din enhet nära elektroniska enheter med hög precision. Den trådlösa enheten kan påverka dessa enheters prestanda. Sådana enheter inkluderar hörapparater, pacemakers, brandlarmsystem, automatiska grindar och andra automatiska enheter. Om du använder en elektronisk medicinsk utrustning, kontakta enhetens tillverkare för att bekräfta om radiovågen påverkar enhetens funktion.

Sjukhus
Var uppmärksam på följande när du befinner dig på sjukhus eller vårdinrättningar:

 • Ta inte med din trådlösa enhet till operationssalen, intensivvårdsavdelningen eller kranskärlsavdelningen.
 • Använd inte din trådlösa enhet på platser för medicinsk behandling där användning av trådlös enhet är förbjuden.

Lagringsmiljö

 • Placera inte magnetiska lagringsmedier som magnetkort och disketter nära den trådlösa enheten. Strålning från den trådlösa enheten kan radera informationen som finns lagrad på den.
 • Lägg inte din trådlösa enhet och andra tillbehör i behållare med starkt magnetfält, såsom en induktionsspis och en mikrovågsugn. Annars kan kretsfel, brand eller explosion inträffa.
 • Lämna inte din trådlösa enhet på en mycket varm eller kall plats. Annars kan fel på produkterna, brand eller explosion inträffa.
 • Utsätt inte din trådlösa enhet för allvarlig kollision eller stötar. Annars kan den trådlösa enhetens funktionsfel, överhettning, brand eller explosion inträffa.

Barnsäkerhet

 • Placera din trådlösa enhet på platser utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda den trådlösa enheten utan vägledning.
 • Låt inte barn stoppa enheten i munnen.
 • Låt inte barn röra vid de små beslagen. Annars kan kvävning eller chockning uppstå om barn sväljer de små beslagen.

Driftmiljö

 • Den trådlösa enheten är inte vattentät. Håll det torrt. Skydda den trådlösa enheten från vatten eller ånga. Rör inte den trådlösa enheten med en våt hand. Annars kan kortslutning och felfunktion i produkten eller elektrisk stöt uppstå.
 • Använd inte den trådlösa enheten på dammiga, fuktiga och smutsiga platser eller platser med magnetfält. Annars kan fel i kretsen uppstå.
 • Använd inte enheten utomhus under åskväder.
 • Den trådlösa enheten kan störa TV-apparater, radio och datorer i närheten.
 • I enlighet med internationella standarder för radiofrekvens och strålning, använd endast tillbehör för trådlösa enheter som godkänts av tillverkaren.

Traffik säkerhet
Använd inte enheten när du kör.

 • När den är påslagen avger den här enheten elektromagnetiska vågor som kan störa fordonets elektroniska system som ABS-låsningsfria bromsar eller krockkuddar. För att säkerställa att det inte finns några problem, placera inte denna enhet ovanpå instrumentbrädan eller inom ett område för utlösning av krockkuddar.
 • Kontrollera med din bilhandlare eller biltillverkaren för att se till att instrumentbrädan är tillräckligt avskärmad från enhetens RF-energi.

Användarvillkor

 • Stäng av enheten innan du går ombord på ett flygplan.
 • Stäng av den här enheten när du är på vårdinrättningar, utom i anvisade områden. Som med många andra typer av utrustning som nu används regelbundet, kan denna enhet störa andra elektriska eller elektroniska enheter eller utrustning som använder radiofrekvenser.
 • Stäng av enheten när du är i närheten av gas eller brandfarliga vätskor. Följ strikt alla skyltar och instruktioner som finns uppsatta på en bränsledepå, bensinstation, kemisk anläggning eller i någon potentiellt explosiv atmosfär.
 • När den här enheten är påslagen ska den hållas minst 15 cm från all medicinsk utrustning som en pacemaker, en hörapparat eller insulinpump, etc.
 • Låt inte barn använda denna enhet utan uppsikt.
 • Observera att den här enheten kan innehålla ämnen som kan skapa en allergisk reaktion när du byter lock.
 • Hantera alltid denna enhet varsamt och förvara den på en ren och dammfri plats.
 • Öppna, demontera eller försök inte reparera den här enheten själv.
 • Tappa, kasta eller böj inte den här enheten.
 • Måla den inte.

Radiovågor
DENNA ENHET UPPFYLLER STATENS KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.
Din router är en radiosändare och mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida emissionsgränserna för exponering för radiofrekvent (RF) energi. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för den allmänna befolkningen. Riktlinjerna bygger på standarder som utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och noggrann utvärdering av vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer inkluderar en betydande säkerhetsmarginal utformad för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för routrar använder en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av offentliga myndigheter såsom Federal Communications Commission of the US Government (FCC), eller av Industry Canada, är 1,6 W/kg i genomsnitt över 1 gram kroppsvävnad. Tester för SAR utförs med hjälp av standarddriftpositioner där routern sänder på sin högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån, kan den faktiska SAR-nivån för routern under drift vara långt under maxvärdet. Detta beror på att routern är designad för att fungera på flera effektnivåer för att bara använda den ström som krävs för att nå nätverket. Generellt sett gäller att ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre effekt har routern. Innan en routermodell är tillgänglig för försäljning till allmänheten måste överensstämmelse med nationella bestämmelser och standarder visas.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell vid testning är 1,26 W/Kg för användning nära kroppen.
För kroppsburen användning uppfyller telefonen FCC:s riktlinjer för RF-exponering förutsatt att den används med ett icke-metalliskt tillbehör med luren minst 10 mm från kroppen.

Användning av andra tillbehör säkerställer eventuellt inte överensstämmelse med FCC:s riktlinjer för RF-exponering.
Ytterligare information om SAR finns på Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) webbplats:http://www.ctia.org/

(Video) Setting Up Your Alcatel Link Zone

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att aktuell vetenskaplig information inte indikerar behovet av några särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av routrar. Om individer är oroliga kan de välja att begränsa sin egen eller sina barns RF-exponering genom att begränsa samtalslängden eller använda "handsfree"-enheter för att hålla routrar borta från huvudet och kroppen. (faktablad nr 193).
Ytterligare WHO-information om elektromagnetiska fält och folkhälsa finns på följande webbplats:http://www.who.int/peh-emf

Notera:Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen. Användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

För mottagarenheter som är associerade med driften av en licensierad radiotjänst (t.ex. FM-sändningar), bär de följande uttalande:
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är under förutsättning att denna enhet inte orsakar skadliga störningar.

För andra enheter bär de följande uttalande:
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
(1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar
(2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Din router är utrustad med en inbyggd antenn. För optimal funktion bör du undvika att röra den eller skada den.

Eftersom routrar erbjuder en rad funktioner kan de användas i andra positioner än mot örat. Under sådana omständigheter kommer enheten att vara kompatibel med riktlinjerna när den används med headset eller usb-datakabel. Om du använder ett annat tillbehör, se till att den produkt som används är fri från metall och att den placerar routern minst 10 mm från kroppen.

Observera att genom att använda enheten kan vissa av dina personliga uppgifter delas med huvudenheten.
Det är på ditt eget ansvar att skydda dina egna personuppgifter, att inte dela med dem med några obehöriga enheter eller tredjepartsenheter som är anslutna till din. För produkter med Wi-Fi-funktioner, anslut endast till betrodda Wi-Fi-nätverk. Använd även nätverkssäkerhet när du använder din produkt som en hotspot (där tillgänglig). Dessa försiktighetsåtgärder hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till din enhet. Din produkt kan lagra personlig information på olika platser, inklusive ett SIM-kort, minneskort och inbyggt minne. Se till att ta bort eller rensa all personlig information innan du återvinner, returnerar eller ger bort din produkt. Välj dina appar och uppdateringar noggrant och installera endast från pålitliga källor. Vissa appar kan påverka din produkts prestanda och/eller ha tillgång till privat information inklusive kontoinformation, samtalsdata, platsinformation och nätverksresurser.

Notera:all data som delas med TCL Communication Ltd. lagras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Av denna anledning implementerar och upprätthåller TCL Communication Ltd. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personuppgifter. Exempel inkluderar:
skydd mot otillåten eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse av eller skada på sådana personuppgifter. Åtgärder ska ge en säkerhetsnivå som är lämplig med avseende på:

 1. de tekniska möjligheter som finns,
 2. kostnaderna för att genomföra åtgärderna,
 3. riskerna med behandlingen av personuppgifterna, och
 4. känsligheten hos de personuppgifter som behandlas.

Du kan komma åt, granska och redigera din personliga information när som helst genom att logga in på ditt användarkonto, besöka din användarprofil eller genom att kontakta oss direkt. Om du skulle kräva att vi redigerar eller raderar dina personuppgifter kan vi be dig att förse oss med bevis på din identitet innan vi kan agera på din begäran.

FCC-efterlevnad (FÖR DEL 15B/DEL 15C)
FCC ID: 2ACCJB132.

Dokument/resurser

alcatel MW45AN Linkzone Mobile WiFi Hotspot[pdf] Användarmanual
MW45AN, Linkzone Mobile WiFi Hotspot

relaterade inlägg

 • Hur aktiverar jag Mobile Hotspot på min Coolpad Mobile Device?

  Det här alternativet fungerar endast på 4G men det måste tillhandahållas av din operatör. Detta kan göras…

 • Hur aktiverar jag Mobile Hotspot på min Coolpad Mobile Device?

  Det här alternativet fungerar endast på 4G men det måste tillhandahållas av din operatör. Detta kan göras…

 • Hur aktiverar jag Mobile Hotspot på min Coolpad Mobile Device?

  Det här alternativet fungerar endast på 4G men det måste tillhandahållas av din operatör. Detta kan göras…

 • Hur aktiverar jag Mobile Hotspot på min Coolpad Mobile Device?

  Det här alternativet fungerar endast på 4G men det måste tillhandahållas av din operatör. Detta kan göras…

  (Video) How to Setup your Hotspot

Videos

1. Set Up Of Alternative WiFi Password for Alcatel Link Zone
(Onecom)
2. Alcatel Link Zone - Android Set-up
(Cellular One)
3. How to change wifi password of alcatel wifi hotspot dongle
(HowToDoer)
4. how to reset alcatel mw40v
(Technology and Future Cu Ionut)
5. How to unlock / decode T-mobile Alcatel linkzone 2 MW43TM / MW43TM25
(EGGBONE UNLOCKING GROUP)
6. Cómo Configurar Por Primera Vez el Modem Alcatel Link Zone MW41NF desde el Celular
(Mundo Digital)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 08/27/2023

Views: 6051

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.